Talouden tasapainottamisen vaikutus opintoasioihin

 

Torstaina 8.4.2010 klo 10:15 Järjestetyssä tiedotustilaisuudessa dekaani Jouni Pursiainen kertoi talouden tasapainottamisohjelman käytännön vaikutuksista opetukseen. Budjetin alijäämä on 8-9 miljoonaa euroa  yliopiston tasolla, joka on tasoitettava vuoteen 2012 mennessä. Myös muilla yliopistoilla on ongelmia, Oulu ei ole tässä ainoana.

 

 

Tämänhetkisen talousongelmat johtuvat pitkälle siitä, että kulut ovat nousseet(palkat ja tilavuokrat), mutta käytettävissä olevat varat eivät ole nousseet samassa suhteessa. Yliopiston kokonaiskuluista 66% on henkilöstöä ja 14% tiloja.  Suurin osa LuTK:n laitoksista haluaa luopua osasta tilojaan ja tällä hetkellä näille tiloille on myös vastaanottajia. LuTK pyrkii luovuttamaan tiloja yli 2000m2

Säästöohjelman onnistuessa säästettävä rahasumma on huomattavan suuri, jopa kuusinumeroinen.

Leikkaamisen sijaan pyritään hakemaan säästöjä rakenteellisilla muutoksilla ja tilaratkaisuilla, näihin kuuluu mm. tukipalveluiden keskittäminen. Suorat leikkaukset eivät ole järkeviä ja niitä vältetään.

Tutkimus ja koulutus fokusoidaan, monitieteistä tutkimusta yli laitosrajojen ja tiedekuntarakenteiden.

Konkreettiset toimet

· Henkilöstö vähenee 180htv:llä, LuTKissa tämä tarkoittaa 27 htv:n vähennystä, tämä sisältää eläköitymisiä, määräaikaisuuksien päättymisiä ja irtisanomisia, lisätietoa huhtikuussa.

· TOL Kajaanissa. LuK- ja FM-koulutus Kajaanissa päättyy, uusien opiskelijoiden sisäänotto lopetetaan kuluneeseen vuoteen, mutta kaikille opiskelijoille turvataan opiskeluoikeus Oulussa.  Tutkimus jatkuu CEMIS-organisaation puitteissa.

· Kielikeskuksessa panostetaan pakollisiin kieliin ja osa muista kielistä organisoidaan toisin. Osa tai kaikki ”eksoottisemmat kielet” siirtyvät todennäköisesti avoimen yliopiston puolelle.

· Tukipalveluiden uudelleenorganisointi.

o Opintosihteerit siirtyvät tiedekunnan alle, opintoasioiden palvelupisteeseen. Myös opintohallintoa siirtyy lähemmäs tiedekuntia.

o Toimintoja keskitetään tai ne siirtyvät Certiaan.

o Tietohallinto:

§ Peruspalvelut keskitetään

§ Erikoispalvelut hoidetaan tiedekuntatasolla.

o Tekninen tuki (pajat, laitehuolto, kemikaalihuolto jne.) keskitetään yhden johdon alle yhteistyössä laitosten ja TTK:n kanssa.

Tavoite

Tavoitteena talouden tasapainottamisen toimissa on varmistaa, että koulutuksen laatu ja tehokkuus kehittyvät ja Ouluun kannattaa tulla jatkossakin opiskelemaan ja suorittamaan arvostettuja tutkintoja.

Painopisteenä on myös tutkimusympäristöjen kehittäminen ja kilpailukyvyn parantaminen .

Tavoitteena on myös henkilökunnan motivoivan työympäristön kehitys ja ylipiston arvostuksen säilyminen.

Huonoin vaihtoehto olisi olla tekemättä mitään tässä vaiheessa. Oulun yliopisto on ensimmäinen liikkeellelähtijä, ei ainoa. Nopealla toiminnalla säästettävä rahamäärä on pienempi.

Koulutuksen kehittäminen

Luk-vaihe

 • Suuntautumisvaihtoehdot vähenevät
 • Vähemmän valinnaisuutta, enemmän suoraviivaisuutta.
 • Lukujärjestykset uusiksi, päällekkäisyyksien karsiminen, käytetään koko työviikko ja koko lukuvuosi.
 • Siirtyminen neljään periodiin
 • HOPS-ohjauksen tehostaminen
 • Läpäisy, opiskeluaika yms. entistä painavampia OPM:n tulosmittareita: ongelmia erityisesti LuTKissa
 • Oma-opettajatoiminta kaikille laitoksille
 • Rästikursseja pullonkauloihin
 • Opintojen etenemisen seuranta: Etana

FM-vaihe

 • Kasvava kilpailu opiskelijoista
 • Kansainväliset maisteriohjelmat ja maisterikoulutus
 • Keskeytyneiden ja viivästyneiden opintojen loppuunsaaattaminen (210, 240 op)
 • Opinnäytteiden ohjauksen tehostaminen
 • Kytkentä kovatasoiseen tutkimukseen: FM-tutkinnon laaturiman paikka määräytyy tutkimusympäristön kautta.
 • Laadukas maisterikoulutus johtaa helpommin jatko-opintoihin

Koulutuksen suoraviivaistaminen on taloudellinen välttämättömyys.

Fokusointi

 • Uusi painoalarakenne, rakennettu vahvuuksien ympärille.
 • Tutkimusryhmien tuloksellisuus arvioidaan
 • Mittareina väitöskirjat, julkaisut, ulkopuolinen rahoitus
 • Tutkimusryhmien rakenteeseen huomiota
 • Rekrytointi aikaisempaa strategisempaa
 • Koulutuksen laatu perustuu tutkimukselle
 • Tehdään valintoja, suunnataan resursseja.
 • Tavoitteena kauttaaltaan kovatasoinen tutkimusyliopisto ja tiedekunta.