Excusäännöt

Oulun Luonnontieteilijät ry:n excursiosäännöt    6.2.2011 

(Muokattu 25.9.2012) 

 

1 § Excusääntöjen pätevyys 

Nämä excursiosäännöt koskevat kaikkia Oulun Luonnontieteilijät ry:n (myöhemmin OLuT) excursioita sekä niille osallistuvia henkilöitä. 

Sääntöjä voidaan käyttää soveltuvin osin myös muihin OLuTin tapahtumiin. 

 

2 § OLuTin excut 

Excu on matka kiinnostavaan kohteeseen, jolla voi jossain tilanteissa olla jopa opetuksellista sisältöä, tämä ei ole kuitenkaan vaadittu. OLuTin excuja ovat muun muassa YPXQ, Ruskaretki ja Jouluristeily. 

 

3 § OLuTin excuille oikeutetut 

OLuTin järjestämille excuille ovat etuoikeutettuja osallistumaan kaikki Oulun Yliopiston Luonnontieteellisessä tiedekunnassa opiskelevat henkilöt ja kaikki OLuT ry:n jäsenkiltojen jäsenet, pois lukien excursiokiellossa olevat henkilöt. 

Lisäksi OLuTin hallituksen päätöksellä voidaan kutsua muitakin henkilöitä/järjestöjä. 

 

4 § Ilmoittautuminen exculle 

Ilmoittautuminen exculle tapahtuu ennalta määrätyllä tavalla. Ilmoittautuminen on sitova ilmoittautumisajan päätyttyä, tai erikseen ilmoitetun ajankohdan jälkeen. 

 

4.1 § Ilmoittautumisen peruminen 

Excuilmoittautumisen voi perua ennen kuin ilmoittautuminen on sitova (ks. edellinen kohta ). Myöhemmin ilmoittautumisen voi perua lääkärintodistuksella tai sopimalla siitä järjestäjän kanssa, tällöin kuitenkin on esitettävä pätevä syy perumiselle.  

Perumisesta pitää aina ilmoittaa tapahtuman järjestelystä vastaavalle henkilölle välittömästi.  

Mikäli peruminen ei tapahdu näiden sääntöjen mukaan, OLuT ei ole velvollinen palauttamaan osallistumismaksua. 

 

5 § Käyttäytyminen exculla 

Jokainen exculle osallistuva on itse vastuussa omasta käytöksestään. Exculle osallistuvien tulee muistaa, että he edustavat sekä Oulun Yliopistoa, OLuTia, sen jäsenjärjestöjä ja ihmiskuntaa. 

 

6 § OLuT ry:n vastuu tapaturmista ja muista vahingoista 

OLuT ry ei ole vastuussa excuilla ja muissa tapahtumissa henkilöille tai henkilöiden yksityiselle omaisuudelle tapahtuneista vahingoista. Jokainen osallistuja vastaa itsestään ja omaisuudestaan. 

 

7 § Excurangaistukset 

Henkilö, joka exculla ollessaan aiheuttaa tuhoa tai sotkua, käyttäytyy väkivaltaisesti tai muuten aiheuttaa kohtuutonta häiriötä kanssaexcuilijoille tai sivullisille, voidaan määrätä excursiorangaistus. Excursiorangaistuksia ovat excukorvaus, excukielto ja excuvaroitus. Kaikista rangaistuksista päättää OLuTin hallitus. Rangaistusta määrättäessä on asianomaiselle annettava mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa. Kaikista rangaistuksista on viipymättä toimitettava päätös kirjallisena rangaistulle. 

 

7.1 § Excukorvaus 

Exculle ilmoittautuneelle ja siltä poisjääneelle henkilölle, joka ei ole peruuttanut lähtöään näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla, ei palauteta osallistumis-maksua. Mikäli henkilö ei ole maksanut osallistumismaksua, voidaan henkilö asettaa excukieltoon. 

Mikäli osallistuja epäasiallisella tai huolimattomalla käytöksellään aiheuttaa excun järjestäjälle ylimääräisiä kuluja, on hän velvollinen maksamaan aiheuttamansa kulut.  

 

7.2 §  Excukielto 

  1. Excukielto on määräaikainen, kuitenkin enintään sata (100) vuotta. Sen lisäksi, että excukielto on ajallinen, kielto voidaan kohdistaa myös tiettyyn tapahtumaan osallistumisen kieltäväksi. Jälkimmäinen kielto tapahtuu OLuTin hallituksen päätöksellä. 

 

7.3 § Excuvaroitus 

Excuvaroitus on voimassa yhden kalenterivuoden varoituksen antamishetkestä, ellei OLuTin hallitus toisin päätä. Kahdesta päällekkäisestä excuvaroituksesta seuraa excukielto. 

 

  8 § Muut asiat 

Niistä asioista, joista näissä säännöissä ei ole erikseen määrätty, päättää OLuTin hallitus.